ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


ΟΔΗΓΟΣ (ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ)

Ένας οδηγός που ενημερώνει σχετικά με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές μεθόδους και τάσεις στο λιανεμπόριο καθώς επίσης και τον τρόπο επιλογής των καταλληλότερων από αυτές ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Η εφαρμογή του Οδηγού αναμένεται να οδηγήσει σε καλά ενημερωμένους ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι όχι μόνο θα γνωρίζουν τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία, αλλά θα είναι και ικανοί να ξεχωρίσουν αυτά που ταιριάζουν στις δικές τους ανάγκες.  

Κατεβάστε το

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ)

Ένα πρόγραμμα εκμάθησης για την επιτυχή εφαρμογή των ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων που περιγράφονται στον Οδηγό από τους υπσλλήλους επιχειρήσεων λιανεμπορίου.

Το πρόγραμμα θα παρέχει στοχευμένη και επικαιροποιημένη γνώση και τεχνογνωσία στους υπαλλήλους, για τις πιο χρήσιμες και αποτελεσματικές ψηφιακές μεθόδους και εργαλεία του τομέα, ώστε να αναβαθμιστούν οι αποδόσεις τους τόσο στις ψηφιακές όσο και στις επιτόπιες πωλήσεις.

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΕΚ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ)

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα σχετίζεται με την επιτυχή διαδασκαλία των ανωτέρω ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων.

Μέσω αυτής, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανεμπορίου, καθώς και τα ΕΕΚ σχετικά με το αντικείμενο, θα αποκτήσουν καλά ενημερωμένους εκπαιδευτές πάνω σε καινοτόμες ψηφιακές μεθόδους και εργαελία στο λιανεμπόριο, οι οποίοι θα είναι ικανοί να καταρτίσουν τους υφιστάμενους υπαλλήλους και τους σπουδαστές τους αντίστοιχα αναφορικά με τη σωστή χρήση των εργαλείων αυτών. 

Κατεβάστε το

About RetRail

RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

2021-1-ES01-KA220-VET-000033104