Партньори


КООРДИНАТОР: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE VALENCIA.

Камарата на Валенсия е обществена организация с нестопанска цел, която насърчава и защитава общите интереси на пазара и индустрията. Като публичен субект днес Камарата представлява повече от 170 500 компании в провинция Валенсия. Мисията на Бизнес училището е да предоставя качествено обучение, съобразено с нуждите на бизнес средата, използвайки иновативни човешки и материални ресурси в тясно сътрудничество с бизнес общността.

COORDINA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS, S.L.

COORDINA е консултантска фирма, която работи в следните бизнес области: обучение, иновации, стратегии и системи за управление, корпоративна социална отговорност и човешки ресурси. Мисията на COORDINA е да улеснява и насърчава процеса на промяна и трансформация на организациите към по-иновативен и устойчив модел на управление.

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST

NERDA е неправителствена обществена организация с нестопанска цел и с правен статут, която допринася за намаляване на регионалните различия чрез стимулиране на икономическото, социалното и културното развитие на Североизточния регион в Румъния. Всички стъпки и действия, предприети от организацията целят повишаване нивото на просперитет на региона и повишаване на качеството на живот сред неговите жители.

IDEC

IDEC е консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция. Дейностите й се състоят от обучение, управленско консултиране, осигуряване на качество, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC е активна през последните 20 години в областта на европейските проекти. Има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето през целия живот и по-специално EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидирането на неформалното и самостоятелното учене, схемите за обучение и чиракуване, базирано на работа, и в националните реформи на системите за образование и обучение.

HEARTHANDS SOLUTIONS LIMITED

HEARTHANDS SOLUTIONS предлага широка гама от услуги, преодоляващи пропастта между комерсиалните екосистеми и екосистемите за публично финансиране/ЕС. Предоставянето на услуги варира от развитие на бизнеса и придобиване на публично финансиране до внедряване по поръчка, обучение и трансфер на технологии. HESO се възползва от опита с работа в корпоративни среди с голямо търсене на целенасочено и ефективно обучение и заключенията от своето изследване за обучение и обучение с помощта на ИКТ. Резултатът е проектирането на инструменти за разпространение на знания и осведоменост с голямо въздействие и стойност.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE

Търговско-промишлената камара на Словения – Институт за бизнес образование снабдява бизнеса с висококачествени, модерни и приложими знания, обогатени с национален и международен опит и примери за добри бизнес практики според принципа „практика за практика“. Той е един от доставчиците на образование и обучение с най-дълга традиция и опит в разработването, организирането и провеждането на професионални и технически семинари, курсове за обучение, семинари, краткосрочни и дългосрочни курсове и други събития за нуждите на клиентите.

RUSENSKA TARGOVSKO INDUSTRIALNA KAMARA

Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) е неправителствена организация в обществена полза, предоставяща широка гама от качествени услуги на над 1500 членове и нечленуващи компании, с цел подпомагане на развитието и разширяването на техния бизнес, както у страната, така и в международен план. Проактивно допринася за икономическото развитие на Русенска област, осигурява подкрепа и представителство на бизнеса и предприемачите на регионално и национално ниво (също чрез националната мрежа от търговско-промишлени камари и Европейската мрежа BIC).

CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CECOA е публичен център за професионално обучение, създаден с протокол, подписан през 1986 г. между IEFP – Институт по заетостта и професионалното обучение и CCP – Португалската конфедерация на търговията и услугите. Целта на CECOA е да насърчава образователните дейности и професионалното обучение, включително чиракуването в секторите на търговията и услугите. CECOA е организация, призната в рамките на националната система за оценка и акредитация на доставчиците на ПОО.

About RetRail

RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

2021-1-ES01-KA220-VET-000033104