Partnerji


KOORDINATOR: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE VALENCIA.

Zbornica v Valencii je neprofitna javna organizacija, ki promovira in zagovarja splošne interese trga in industrije. Kot javni subjekt trenutno zbornica zastopa več kot 170.500 podjetij v provinci Valencia. Poslanstvo Poslovne šole je zagotavljati kakovostno izobraževanje, prilagojeno potrebam poslovnega okolja, z inovativnimi kadrovskimi in materialnimi viri ter tesnim sodelovanjem s poslovno skupnostjo.

COORDINA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS, S.L.

COORDINA je svetovalno podjetje, ki deluje na naslednjih poslovnih področjih: usposabljanje, inovacije, strategija in sistemi vodenja, družbena odgovornost in kadri. Poslanstvo COORDINE je olajšati in spodbujati proces sprememb in preoblikovanja organizacij v smeri bolj inovativnega in trajnostnega modela upravljanja.

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST

NERDA je nevladna, neprofitna organizacija javne službe s pravnim statusom, ki prispeva k zmanjševanju regionalnih razlik ter spodbuja gospodarski, družbeni in kulturni razvoj severovzhodne regije Romunije. Vsi koraki in dejanja organizacije se združujejo, da bi povečali raven blaginje regije in izboljšali kakovost življenja njenih prebivalcev.

IDEC

IDEC je svetovalno podjetje za usposabljanje s sedežem v Pireju v Grčiji. Njegove dejavnosti obsegajo usposabljanje, vodstveno svetovanje, zagotavljanje kakovosti, vrednotenje in razvoj IKT rešitev za zasebni in javni sektor. IDEC je na področju EU projektov aktiven zadnjih 20 let. Ima dolgoletne izkušnje z evropskimi politikami vseživljenjskega učenja in zlasti EQF, ECVET, Europass, EQAVET, potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja, programov učenja in učenja na delovnem mestu ter v nacionalnih reformah sistemov izobraževanja in usposabljanja.

HEARTHANDS SOLUTIONS LIMITED

HEARTHANDS SOLUTIONS ponuja široko paleto storitev, ki premostijo vrzel med komercialnimi in javnimi/finančnimi ekosistemi EU. Zagotavljanje storitev sega od razvoja poslovanja in pridobivanja javnih sredstev do prilagojene izvedbe, usposabljanja in prenosa tehnologije. HESO izkorišča svoje izkušnje z delom v podjetniških okoljih z velikim povpraševanjem po ciljno usmerjenem usposabljanju, učinkovitosti in ugotovitvah svojih raziskav o izobraževanju in usposabljanju, ki temeljijo na IKT. Rezultat je oblikovanje orodij za širjenje znanja in ozaveščanja z velikim vplivom in vrednostjo.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE

Gospodarska zbornica Slovenije – Center za poslovno usposabljanje oskrbuje podjetja s kakovostnim, sodobnim in uporabnim znanjem, obogatenim z domačimi in mednarodnimi izkušnjami ter primeri dobre poslovne prakse po načelu ‘od prakse do prakse’. Je eden izmed ponudnikov izobraževanja in usposabljanja z najdaljšo tradicijo in izkušnjami pri razvoju, organizaciji in izvedbi strokovnih in tehničnih seminarjev, izobraževanj, delavnic, kratkoročnih in dolgoročnih tečajev ter drugih dogodkov za potrebe naročnikov.

RUSENSKA TARGOVSKO INDUSTRIALNA KAMARA

Gospodarska in industrijska zbornica Ruse (RCCI) je nevladna organizacija, ki deluje v javno korist in zagotavlja široko paleto kakovostnih storitev več kot 1500 podjetjem članicam in nečlanicam za pomoč pri razvoju in širitvi njihovih podjetij, tako doma kot v tujini. Proaktivno prispeva k gospodarskemu razvoju regije Ruse, zagotavlja podporo in zastopanje podjetij in podjetnikov na regionalni in nacionalni ravni.

CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CECOA je javni center za poklicno usposabljanje, ki je bil ustanovljen na podlagi protokola, podpisanega leta 1986 med IEFP – Inštitutom za zaposlovanje in poklicno usposabljanje ter CCP – Portugalsko trgovinsko in storitveno konfederacijo. Cilj CECOA je spodbujanje izobraževalnih dejavnosti in poklicnega usposabljanja, vključno z vajeništvom v trgovskem in storitvenem sektorju. CECOA je subjekt, priznan v okviru nacionalnega sistema ocenjevanja in akreditacije ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

About RetRail

RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

2021-1-ES01-KA220-VET-000033104